آوای انتظار و آهنگ پیشواز جدید چارتار بنام آلبوم دریا کجاست

New Pishvaz and Avaye Entezar by Chaartar - Album Darya Kojast

آهنگهمراه اولایرانسل
آغوش
آغوش 2
آغوش 3
دور
دور 2
هجرت
هجرت 2
دریا کجاست
دریا کجاست 2
برگرد
برگرد 2
بنویس
بنویس 2
غروب
غروب 2
تردید رفتن
تردید رفتن 2
چشم بی برابر
چشم بی برابر 2
چشم بی برابر 3
خالق
خالق 2
97864
97865
97866
97867
97868
97869
97870
97871
97872
97873
97874
97875
97876
97877
97878
97879
97880
97881
97882
97883
97884
97885
55112684
55112685
55112686
55112687
55112688
55112689
55112690
55112691
55112692
55112693
55112694
55112695
55112696
55112697
55112698
55112699
55112700
55112701
55112702
55112703
55112704
?
منبع : http://irbeep.ir ::