ابرای پاییزی .............. ٠٤٠١٧٢
بگو شب بخوابه ........... ٠٤٠٩٠
دوسم نداره ................ ١٦٠٦١
ظهرعطش .................. ٠٤٠٨٥
عروس من ................ ٠٤٠١٧٣
غدیر خون .................. ٠٤٠٨١
متاسفم ................... ٠٤٠١٧٧
متاسفم ................... ٠٤٠١٧٨
نفس بریده .............. ٠٤٠١٧٩
پرنده ....................... ٠٤٠١٨٠
پرنده ....................... ٠٤٠١٨١
کم تحمل ................. ٠٤٠١٧٥
کم تحمل ................. ٠٤٠١٧٦
گل سر .................. ٠٤٠١٧٤

نظر یادتون نره ...

منبع :